Právní ustanovení

Bezpečnost a ochrana osobních údajů GDPR

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR (General Data Protection Regulation) - nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Iveta Havlická, provozovatel internetového obchodu www.kamery-ostrava.eu, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR (General Data Protection Regulation) - nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU a v souladu s  Obchodními podmínkami společnosti Iveta Havlická.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), podpis, adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit.

K čemu údaje slouží?

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po zalogování do eshopu www.kamery-ostrava.eu můžete tyto údaje editovat či mazat. (Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje.) V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na info@kamery-ostrava.eu .

Prohlášení o ochraně soukromí

společnost Iveta Havlická / dále jen Iveta Havlická /, se sídlem Volgogradská 2466/12, Ostrava IČO: 01413597 si velmi váží Vaší důvěry, a proto klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování.  Iveta Havlická zpracovává některé osobní údaje a analyzuje některé aspekty chování návštěvníků svých webových stránek (www.kamery-ostrava.eu přičemž postupuje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

1. Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává www.kamery-ostrava.eu protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky. Protokolové soubory jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy příslušné webové stránky. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět kamery-ostrava.eu sám, anebo tímto pověří třetí osobu.

3. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Webové stránky www.kamery-ostrava.eu je možné používat jak v režimu, kdy nejsou sbírány údaje o jejich chování na webové stránce (tj. nejsou shromažďovány tzv. cookie soubory), tak i v režimu, kdy cookie soubory shromažďovány jsou. Režim, kdy jsou shromažďovány cookie soubory o chování návštěvníka na příslušné webové stránce, je aktivován výlučně na základě souhlasu návštěvníka, kdy tento zvolí možnost „Souhlasím“ v banneru v dolní části příslušné webové stránky.

4. Užívání sociálních pluginů

Webové stránky www.kamery-ostrava.eu obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. 

5. Další práva návštěvníků webových stránek spojená s ochranou osobních údajů

V případě, že www.kamery-ostrava.eu bude zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, náleží každému návštěvníkovi

  1.       právo informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů,

  2.       právo na přístup k jeho osobním údajům, které www.kamery-ostrava.eu zpracovává,

  3.       právo na opravu jeho osobních údajů, které kamery-ostrava.eu zpracovává, pokud nejsou zpracovávané údaje správné, a další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby kamery-ostrava.eu provedl příslušnou opravu či doplnění osobních údajů návštěvníka (a to vč. případné blokace či likvidace jeho osobních údajů).

6. Ostatní vztahy související s využívání webového rozhraní

6.1.    Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 6.2.    Naše společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 6.3.    Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

 6.4.    Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

7. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 7.1.    Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

 Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.